Liên hệ

Câu hỏi ôn thi sát hạch thiết kế kết cấu công trình xây dựng - chứng chỉ hành nghề thiết kế

 Lĩnh vực thiết kế xây dựng

Câu 1 Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?

a. Khảo sát địa hình

b. Khảo sát địa chất công trình

c. Khảo sát địa chất thủy văn

d. Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại a, b và c

Câu 2 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây?

a. Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng

b. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình

c. Chủ trương đầu tư xây dựng

d. Loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát và bước thiết kế

Câu 3 Chủ đầu tư được tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hành nghề phù hợp với loại hình khảo sát để giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung nào sau đây?

a. Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng được sử dụng

so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng

b. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo

sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo

sát và mẫu thí nghiệm;

c. Theo dõi, kiểm tra công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện

trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá

trình thực hiện khảo sát.

d. Tất cả các nội dung trên

Câu 4 Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây?

a. Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu

tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội tại khu vực xây dựng

b. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật

về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường

c. Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng

bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan 

d. Cả 3 yêu cầu nêu tại a, b và c

Câu 5 Thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu gì?

a. Phương án kiến trúc, phương án công nghệ (nếu có)

b. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu

c. Dự toán xây dựng

d. Bao gồm cả 3 nội dung nêu tại a, b và c

Câu 6 Trên cơ sở bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định. Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?

a. Với toàn bộ các công trình;

b. Với từng công trình của dự án hoặc bộ phân công trình theo giai đoạn thi

công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c. Có thể thực hiện a hoặc b;

d. Các đáp án trên đều sai.

Câu 7 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước?

a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

b. Chủ đầu tư

c. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực

d. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

Câu 8 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trong trường hợp thiết kế 2 bước?

a. Người quyết định đầu tư

b. Chủ đầu tư

c. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực

d. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

Câu 9 Trong trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với trường hợp nào sau đây?

a. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình,

tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và

biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

b. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở

c. Cả trường hợp a và b

d. Không thẩm trường hợp nào ở trên

Câu 10 Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X?

a. Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X

b. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc chủ đầu tư

d. Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình X

Câu 11 Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp nào sau đây?

a. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình,

tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và

biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình

b. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở

c. Cả trường hợp a và b

d. Không trường hợp nào ở trên

Câu 12 Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

a. Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án;

b. Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở;

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c. Bao gồm cả a và b

d. Không bao gồm các nội dung trên

Câu 13 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp nào sau đây?

a. Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế

b. Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế

c. Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường

d. Tất cả các trường hợp ở trên

Câu 14 Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?

a. Thay đổi kết cấu chịu lực công trình

b. Thay đổi vật liệu sử dụng cho công trình

c. Thay đổi biện pháp tổ chức thi công

d. Bao gồm cả 3 trường hợp a, b và c

Câu 15 Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp có chứng chỉ hành nghề thiết kế được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?

a. Cấp II trở xuống

b. Cấp III trở xuống

c. Cấp IV

d. Không được chủ trì thiết kế xây dựng

Câu 16 Dự án nào sau đây yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng?

a. Dự án quan trọng quốc gia

b. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B

c. Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

d. Cả ba đáp án trên

Câu 17 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

a. Nhà thầu thiết kế

b. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

c. Nhà thầu thiết kế hoặc tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

d. Người quyết định đầu tư

Câu 18 Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

a. Nhà thầu thiết kế

b. Nhà thầu Khảo sát

c. Tư vấn giám sát

d. Chủ đầu tư

Câu 19 Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?

a. Quy chuẩn kỹ thuật,

b. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt

c. Theo yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

d. Cả phương án a,b,c

Câu 20 Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng đối với công trình nào sau đây?

a. Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng

b. Toàn bộ các cấp

c. Cấp đặc biệt, cấp I và cấp II

d. Công trình quan trọng quốc gia

Câu 21 Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công ai là người phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước?

a. Người quyết định đầu tư

b. Chủ đầu tư

c. Giám đốc Ban quản lý dự án

d. Không phải các đáp án trên

Câu 22 Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước?

a. Chủ đầu tư

b. Người quyết định đầu tư

c. Tư vấn thiết kế

d. Tư vấn giám sát

Câu 23 Trong quá trình thẩm định, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra, quy định nào là không đúng sau đây?

a. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn

b. Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư

c. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế được quy định tại pháp luật về đấu thầu.

d. Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng

Câu 24 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập phục vụ công tác nào sau đây?

a. Lập tổng mức đầu tư xây dựng

b. Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

c. Đáp án a và b đều đúng

d. Đáp án a và b đều sai

Câu 25 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường

hợp nào sau đây?

a. Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế

b. Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế

c. Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường

d. Tất cả các trường hợp ở trên

Câu 26 Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?

a. Thay đổi kết cấu chịu lực công trình

b. Thay đổi vật liệu sử dụng nhưng không làm tăng tải trọng tác động lên

công trình

c. Thay đổi biện pháp tổ chức thi công

d. Bao gồm cả 3 trường hợp a, b và c

Câu 27 Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?

a. Phê duyệt riêng với phê duyệt thiết kế

b. Phê duyệt cùng với khi phê duyệt thiết kế

c. Do người có thẩm quyền phê duyệt quyết định

d. Chỉ dẫn kỹ thuật không phải phê duyệt

Câu 28 Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không?

a. Có

b. Không

c. Do chủ đầu tư quyết định

d. Có, nhưng theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Câu 29 Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp đã được cấp chứng chỉ hành

nghề thiết kế, được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?

a. Cấp II trở xuống.

b. Cấp III trở xuống.

c. Cấp IV.

d. Không được chủ trì thiết kế xây dựng.

Câu 30 Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?

a. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật

b. Quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng

c. Bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng

d. Đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu tại a, b và c

Câu 31 Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?

a. Nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2

b. Nhà ở có chiều cao dưới 3 tầng

c. Nhà ở dưới 3 tầng nhưng có chiều cao trên 12 mét.

d. Cả 3 trường hợp a, b và c

Câu 32 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng

b. Sở Xây dựng

c. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

d. Cả 3 phương án A, B và C đều sai

Câu 33 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế cơ sở?

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng

b. Sở Xây dựng

c. Sở Kế hoạch và đầu tư

d. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

Câu 34 Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?

a. Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định

b. Yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế xây dựng không tuân thủ quy chuẩn xây dựng

c. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan

d. Không được giám sát thực hiện hợp đồng thiết kế đã ký kết với nhà thầu

Đáp án: 1:d2:d3:d4:d5:d6:b7:b8:b9:c10:a11:c12:c13:d14:a15:b16:c17:c18:b19:d20:c21:b22:a23:c24:b25:d26:a27:c28:c29:b30:d31:c32:a33:a34:c

Lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình
Câu 1 Công trình không phải thiết kế chịu động đất nếu được xây dựng trong vùng có gia tốc nền thiết kế không vượt quá (g là gia tốc trọng trường):
a. 0,01g
b. 0,03g
c. 0,04g
d. 0,06g
Câu 2 Để đảm bảo cấu kiện BTCT chịu uốn không bị phá hoại giòn, cần phải có biện pháp
a. Hạn chế vùng nén của tiết diện bêtông
b. Tăng diện tích cốt thép dọc
c. Giảm lượng cốt đai
d. Cả ba phương án trên đều đúng
Câu 3 Khi tính tải trọng gió cho công trình cao, thành phần động của tải trọng gió được xác định thế nào?
a. Bằng trọng lượng công trình nhân với một hệ số
b. Bằng thành phần tĩnh của tải trọng gió nhân với một hệ số
c. Tính theo sự dao động của công trình
d. Tính theo hệ số khí động của công trình
Câu 4 Tổ hợp tải trọng cơ bản để tính kết cấu bao gồm
a. Tải trọng thường xuyên;
b. Tải trọng thường xuyên và một tải trọng tạm thời
c. Tải trọng thường xuyên và các tải trọng tạm thời được nhân với 0,9
d. Cả ba phương án trên đều không đúng
Câu 5 Thép dùng làm kết cấu chịu lực phải là loại thép nào theo TCVN dưới đây
a. CT38
b. BCT38
c. CCT38
d. CT42s
Câu 6 Thanh giàn thép có tiết diện gồm 2 thép góc ghép cánh dài. Thanh này sử dụng hợp lí ở trường hợp nào
a. Thanh cánh trên
b. Thanh cánh dưới
c. Thanh đứng
d. Thanh xiên đầu giàn
Câu 7 Khi thiết kế dầm thép chữ I chịu uốn, mô đun chống uốn dẻo tính bằng mô đun chống uốn đàn hồi nhân với hệ số:
a. 0,9
b. 1,0
c. 1,1
d. 1,5
Câu 8 Nhà xây gạch có sơ đồ chịu lực cứng là khi có:
a. Sàn BTCT toàn khối
b. Sàn BTCT lắp ghép
c. Tường dọc chịu lực
d. Tường ngang chịu lực
Câu 9 Khi tính sàn có diện tích lớn, hoạt tải sử dụng có thể được giảm đi bằng hệ số. Hệ số này chỉ phụ thuộc vào:
a. Độ cao của sàn trong ngôi nhà
b. Diện tích của sàn
c. Loại phòng sử dụng
d. Diện tích của sàn và loại phòng sử dụng
Câu 10 Đối với nhà nhiều tầng, để tính lực nén trong cột, tường, hoạt tải sử dụng trên các sàn có thể được giảm đi bằng hệ số. Hệ số này chỉ phụ thuộc vào:
a. Độ cao của ngôi nhà
b. Diện tích của sàn
c. Loại phòng sử dụng
d. Cả ba phương án trên đều không đúng
Câu 11 Sức chịu tải của đất chỉ phụ thuộc vào:
a. Độ sâu đặt móng và lực dính của đất
b. Độ sâu đặt móng, góc ma sát trong và lực dính của đất
c. Độ sâu đặt móng, và góc ma sát trong của đất
d. Cả ba đều không đúng
Câu 12 Thanh chịu tải trọng phân bố dạng bậc nhất vuông góc với trục thanh (hình tam giác) thì biểu đồ mômen uốn có dạng:
a. Đường thẳng
b. Đường cong bậc 2
c. Đường cong bậc 3
d. Cả ba đều không đúng
Câu 13 Thanh chịu tải trọng phân bố dạng bậc nhất (hình tam giác) thì biểu đồ lực cắt có dạng
a. Đường thẳng
b. Đường cong bậc 2
c. Đường cong bậc 3
d. Cả ba đều không đúng
Câu 14 Khi bố trí cốt thép chịu mômen âm cho dầm khung, theo kinh nghiệm không cần tính toán thì chiều dài của cốt thép này kéo dài khỏi cột bao nhiêu là hợp lí (L là nhịp dầm)
a. 0,2L
b. 0,25L
c. 0,3L
d. 0,4L
Câu 15 Bản BTCT kê 4 cạnh được tính theo khớp dẻo thì mômen uốn được xác định như sau
a. Giả thiết giá trị mômen tại gối rồi tính toán tiếp
b. Giả thiết giá trị mômen tại nhịp rồi tính toán tiếp
c. Giả thiết tỷ lệ các mômen gối rồi tính toán tiếp
d. Tra bảng lập sẵn
Câu 16 Chiều cao của bản móng BTCT được quyết định chủ yếu bởi
a. Điều kiện địa chất
b. Điều kiện chịu cắt
c. Điều kiện chịu uốn
d. Điều kiện chọc thủng
Câu 17 Trong dầm BTCT có chiều cao tiết diện là h, phải đặt thêm các cốt thép dọc phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h:
a. ≥ 40 cm.
b. ≥ 50 cm.
c. ≥ 60 cm.
d. ≥ 70cm.
Câu 18 Cột gạch được gia cố bằng các lưới thép đặt trong các mạch vữa. Cường độ của khối xây có cốt thép tăng tối đa bao nhiêu lần so với khối xây không cốt thép
a. 2 lần
b. 1,5 lần
c. 1,2 lần
d. 2,5 lần
Câu 19 Bulông cường độ cao 8.8 được làm từ thép có các tính năng
a. Giới hạn chảy 800Mpa, giới hạn bền 800Mpa
b. Giới hạn chảy 800Mpa, giới hạn bền 600Mpa
c. Giới hạn chảy 640Mpa, giới hạn bền 800Mpa
đ. Giới hạn chảy 600Mpa, giới hạn bền 800Mpa
Câu 20 Cột thép chịu nén đúng tâm, tiết diện tổ hợp gồm hai nhánh và các thanh giằng. Các thanh giằng được tính toán theo
a. Lực nén trong cột
b. Lực nén trong mỗi nhánh cột
c. Lực cắt thực tế
d. Lực cắt quy ước
Câu 21 Móng cột BTCT của khung nên bố trí như thế nào:
a. Hình vuông
b. Hình chữ nhật cạnh dài trong mặt phẳng khung
c. Hình chữ nhật có cạnh ngắn trong mặt phẳng khung
d. Cả ba cách đều được
Câu 22 Khi thiết kế cột thép tiết diện hình chữ H, độ mảnh để tính toán ổn định của cột được lấy bằng:
a. Tỉ số chiều dài thực của cột trên bán kính quán tính trung bình của tiết diện cột
b. Tỉ số chiều dài tính toán của cột trên bán kính quán tính trung bình của tiết diện cột
c. Tỉ số chiều dài thực của cột trên bán kính quán tính lớn nhất của tiết diện cột
d. Tỉ số chiều dài tính toán của cột trên bán kính quán tính nhỏ nhất của tiết
diện cột
Câu 23 Cột thép chịu nén đúng tâm hai đầu liên kết khớp, cao 6m, tiết diện chữ H có các bán kính quán tính theo hai trục chính là 8,3cm và 6,55cm. Độ mảnh dùng để tính toán ổn định cột xấp xỉ là
a. 72,3
b. 72,5
c. 120,7
d. 91,6
Câu 24 Đối với thép kết cấu, tính năng cơ học quan trọng nhất để tính toán thiết kế là:
a. Giới hạn chảy
b. Giới hạn bền
c. Độ dãn dẻo
d. Mô đun đàn hồi
Câu 25 Loại thép nào dưới đây được coi như thép cacbon thấp
a. CT5 (theo GOST)
b. BCT4 (theo GOST)
c. CT38 (theo TCVN)
d. CT42 (theo TCVN)
Câu 26 Khi biểu đồ mômen uốn trong một thanh có dạng parabôn bậc hai thì biểu đồ lực cắt có dạng:
a. Dạng parabôn.
b. Dạng hằng số.
c. Dạng bậc nhất.
d. Cả ba phương án trên đều không đúng.
Câu 27 Vùng áp lực gió của nước ta được chia làm:
a. 3 vùng
b. 4 vùng
c. 5 vùng
d. 2 vùng
Câu 28 Độ lún cho phép của móng nhà khung BTCT là:
a. 3cm
b. 4cm
c. 6cm
d. 8cm
Câu 29 Bêtông cấp độ bền B15 tương đương với mác bêtông nào dưới đây:
a. M100
b. M150
c. M200
d. M250
Câu 30 Mác bêtông M250 tương đương với cấp độ bền nào dưới đây:
a. B10
b. B15
c. B20
d. B25
Câu 31 Cốt thép CII tương đương với loại thép nào dưới đây:
a. CT3
b. CT5
c. CT34
d. CT38
Câu 32 Bản sàn BTCT kích thước 4m x 7m đặt trên tường theo chu vi làm việc theo sơ đồ nào dưới đây:
a. Bản kiểu dầm
b. Bản làm việc 1 phương
c. Bản làm việc 2 phương
d. Bản công xôn
Câu 33 Cốt thép đai của dầm BTCT được xác định theo:
a. Giá trị của lực cắt
b. Giá trị của mômen
c. Giá trị của cả mômen và lực cắt
d. Đường kính của cốt dọc
Câu 34 Cường độ chịu nén của khối xây gạch phụ thuộc chủ yếu vào
a. Cường độ của gạch
b. Cường độ của vữa
c. Cường độ của xi măng
d. Bề dày của mạch vữa
Câu 35 Trong cột BTCT có chiều cao tiết diện là h, phải đặt thêm các cốt thép dọc phụ ở giữa chiều cao tiết diện khi h:
a. ≥ 40 cm.
b. ≥ 50 cm.
c. ≥ 60 cm.
d. ≥ 70cm.
Câu 36 Hệ số khi động để tính tải trọng gió tác động lên công trình phụ thuộc vào
a. Độ cao của công trình
b. Hình dạng của công trình
c. Địa hình chung quanh công trình
d. Cả ba điều đều không đúng
Câu 37 Trong bản sàn BTCT kê bốn cạnh chịu lực hai phương, cốt thép ở nhịp theo phương ngắn phải đặt như thế nào so với cốt thép theo phương dài
a. Đặt trên
b. Đặt dưới
c. Đặt thế nào cũng được
d. Cả ba cách đều đúng
Câu 38 Khi thiết kế kết cấu BTCT phải xét mấy loại trạng thái giới hạn (TTGH)
a. 1 TTGH
b. 2 TTGH
c. 3 TTGH
d. 4 TTGH
Câu 39 Hệ số vượt tải của tải trọng gió so với hệ số vượt tải của hoạt tải là:
a. Bằng nhau
b. Của tải trọng gió lớn hơn
c. Của hoạt tải lớn hơn
d. Tùy trường hợp
Câu 40 Hàm lượng cốt thép của dầm BTCT được tính bằng:
a. Tỉ số giữa diện tích tất cả cốt thép dọc trên diện tích tiết diện dầm
b. Tỉ số giữa diện tích cốt thép dọc chịu lực trên diện tích tiết diện dầm
c. Tỉ số giữa diện tích tất cả cốt thép dọc và cốt thép đai trên diện tích tiết
diện dầm
d. Cả ba phương pháp đều không đúng
Câu 41 Khoảng cách cốt đai của cột BTCT phải lấy theo:
a. Số lượng cốt dọc
b. Đường kính cốt dọc
c. Đường kính cốt đai
d. Cả ba phương pháp đều đúng
Câu 42 Khoảng cách cốt chịu lực của bản BTCT dày 120mm không được vượt quá
a. 150mm
b. 200mm
c. 250mm
d. Cả ba phương pháp đều không đúng
Câu 43 Mối hàn góc thủ công có bề dày h. Bề dày tính toán để kiểm tra độ bền
mối hàn được lấy là ?
a. 1,0h
b. 0,7h
c. 0,5h
d. 0,8h
Câu 44 Mối hàn góc thủ công có bề dày h. Khi kiểm tra cường độ thép cơ bản sát mối hàn thì dùng bề dày tính toán thế nào ?
a. 0,7h
b. 0,8h
c. 0,9h
d. 1,0h
Câu 45 Đối với dầm thép chịu uốn thì đặc trưng hình học của tiết diện, quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ bền là:
a. Diện tích
b. Mômen quán tính
c. Mô đun chống uốn
d. Bán kính quán tính
Câu hỏi ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu


Đáp án: 

1

c

13

b

24

a

35

b

2

a

14

b

25

c

36

b

3

c

15

c

26

c

37

b

4

d

16

d

27

c

38

c

5

c

17

d

28

d

39

a

6

d

18

a

29

c

40

b

7

c

19

c

30

c

41

b

8

d

20

d

31

b

42

b

9

d

21

b

32

c

43

b

10

d

22

d

33

a

44

d

11

d

23

d

34

a

45

c

12

c

 


Đăng nhận xét

Tin liên quan