Liên hệ

Câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2, hạng 3

 

Câu 1 Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm những nội dung nào sau đây?

a. Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc;

b. Quản lý khối lượng công việc; chất lượng xây dựng;

c. Quản lý tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng;

d. Tất cả các nội dung ở trên.

Câu 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?

a. Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng

b. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

c. Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay

d. Tất cả các trách nhiệm tại điểm a, b và c

Câu 3 Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.?

a. Chủ đầu tư

b. Nhà thầu phụ

c. Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ

d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 4 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, việc giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định nào?

a. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công

b. Theo quy định của pháp luật về xây dựng

c. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng

d. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

Câu 5 Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào dưới đây?

a. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích dự án được phê duyệt

b. Đúng trình tự đầu tư xây dựng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan.

c. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.

d. Tất cả các nguyên tắc nêu tại a, b và c.

Câu 6 Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?

a. Trong tổng mức đầu tư

b. Trong chi phí sản xuất kinh doanh của nhà thầu

c. Trong dự toán xây dựng

d. Trong giá trị hợp đồng thi công xây dựng

Câu 7 Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?

a. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

c. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

d. Tất cả các hành vi nêu tại a, b và c

Câu 8 Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào?

a. Như dự án nhóm A.

b. Như một dự án độc lập.

c. Như một dự án độc lập, nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư chấp thuận.

d. Như một dự án độc lập, do người quyết định đầu tư quyết định

Câu 9 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong thời gian thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?

a. Không

b. Có, nếu chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

c. Điều chỉnh hay không là do người quyết định đầu tư quyết định

d. Điều chỉnh hay không là do cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép

Câu 10 Quy định nào là đúng về việc phân kỳ đầu tư ?

a. Được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và quyết định đầu tư xây dựng,

b. Phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng

c. Cả a và b đều đúng

d. Các đáp án trên là sai

Câu 11 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không?

a. Có, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận

b. Có, nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận

c. Có, nhưng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận

d. Không

Câu 12 Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách nhiệm nào dưới đây?

a. Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư

b. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết

c. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư

d. Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Câu 13 Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi nào?

a. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng

b. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án

c. Bao gồm cả trường hợp a và b

d. Không được điều chỉnh trong bất kể trường hợp nào

Câu 14 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ bản nào?

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

b. Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất 

c. Một số bản vẽ thiết kế xây dựng

d. Gồm các tài liệu nêu tại a, b và c

Câu 15 Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?

a. Chủ đầu tư

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 16 Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào được

phê duyệt?

a. Thiết kế cơ sở

b. Thiết kế kỹ thuật

c. Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã

được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ

d. Tất cả các bước thiết kế nêu tại a, b và c.

Câu 17 Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?

a. Quy định của pháp luật về xây dựng

b. Quy định của pháp luật về đất đai

c. Quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai

d. Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 18 Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công là do ai quyết định?

a. Người quyết định đầu tư quyết định

b. Chủ đầu tư quyết định

c. Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng

d. Chính quyền địa phương quyết định

Câu 19 Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trình?

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

c. Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình

d. Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình

Câu 20 Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy định nào?

a. Theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt.

b. Bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

c. Theo quy định tại cả đáp án a và b

d. Theo yêu cầu của chủ đầu tư

Câu 21 Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ gì?

a. Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng 

b. Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết

c. Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình

d. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

Câu 22 Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?

a. Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

b. Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

c. Sử dụng vật liệu đúng chủng loại, bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt

d. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

Câu 23 Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình xây dựng?

a. Một

b. Hai

c. Ba

d. Bốn

Câu 24 Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?

a. Theo Luật Xây dựng 50/2014 và 62/2020

b. Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

c. Theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

d. Theo các quy định tại điểm a, b và c

Câu 25 Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng xây dựng nào?

a. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian

b. Hợp đồng trọn gói

c. Hợp đồng theo đơn giá cố định

d. Tất cả các loại hợp đồng nêu tại a, b và c

Câu 26 Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?

a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

d. Không có quy định ai phải thực hiện

Câu 27 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy nhóm?

a. Hai

b. Ba

c. Bốn

d. Năm

Câu 28 Trên cơ sở đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn nào của dự án?

a. Tại giai đoạn chuẩn bị dự án;

b. Tại giai đoạn thực hiện dự án;

c. Đáp án a hoặc đáp án b;

d. Tại giai đoạn kết thúc xây dựng.

Đáp án:

Câu 1

d

Câu 11

b

Câu 21

d

Câu 2

d

Câu 12

d

Câu 22

d

Câu 3

a

Câu 13

c

Câu 23

c

Câu 4

d

Câu 14

d

Câu 24

b

Câu 5

d

Câu 15

b

Câu 25

a

Câu 6

b

Câu 16

c

Câu 26

b

Câu 7

d

Câu 17

b

Câu 27

c

Câu 8

c

Câu 18

c

Câu 28

c

Câu 9

b

Câu 19

a

 

Câu 10

c

Câu 20

c

 

Phần 2

TT Nội dung câu hỏi 

Câu 1 Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu tư như nhau.

Phương án A sẽ được chọn vì - Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các phương án sau:

a. Thời gian hoàn vốn của A nhanh hơn của B

b. NPV của A lớn hơn của B

c. Chi phí vận hành hàng năm của A nhỏ hơn B

d. IRRA > IRRB > MARR

Câu 2 Có 2 phương án A và B với IRRB >IRRA >MARR, phương án được chọn là:

a. A

b. B

c. Chưa xác định

d. Cả A và B

Câu 3 Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn của A với IRRB>IRRA và IRRA<MARR thì phương án được chọn là:

a. A

b. B

c. Cả A và B đều bị loại

d. Chưa xác định

Câu 4 Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu nhập hoàn vốn hàng năm bằng nhau, khi đó:

a. Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ bị loại bỏ

b. Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ được chọn

c. Chưa xác định

d. Cả hai phương án đều bị loại bỏ

Câu 5 Trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp:

a. Là một khoản do doanh nghiệp phải bỏ ra để nộp cho nhà nước nên phải tính vào dòng chi.

b. Là một khoản mà Nhà nước và xã hội được hưởng từ doanh nghiệp nên được tính vào dòng thu.

c. Không coi là chi phí cũng không được tính vào dòng thu

d. Không câu nào đúng

Câu 6 Đối với các dự án đầu tư phục vụ công cộng thì:

a. Phải đạt hiệu quả cao về mặt tài chính

b. Phải có hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội

c. Phải đạt hiệu quả cả về tài chính và kinh tế - xã hội

d. Hoàn toàn không quan tâm đến hiệu quả về mặt tài chính

Câu 7 Một dự án có NPV = 0, vậy:

a. NFV > 0

b. NFV = 0

c. NFV < 0

d. Chưa xác định

Câu 8 Tìm câu trả lời sai Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là:

a. Phụ thuộc nhiều vào suất chiết khấu

b. Chưa nói lên được hiệu quả sử dụng của một đồng vốn

c. Không được sử dụng để lựa chọn các phương án/dự án loại bỏ nhau nếu

tuổi thọ khác nhau

d. Phải xác định rõ ràng dòng thu chi của dự án

Câu 9 Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu tư:

a. Là một phương án sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

b. Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư.

c. Là cơ sở để thẩm định và quyết định tài trợ vốn.

d. Là căn cứ đề nghị vay vốn, hưởng ưu đãi đầu tư.

Câu 10 Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối quan hệ giữa 3 phương án sẽ là:

a. Phụ thuộc nhau

b. Độc lập với nhau

c. Loại trừ nhau

d. Bổ sung nhau

Câu 11 Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:

a. Là cơ sở để quản lý dự án.

b. Không phải là cơ sở để lập Tổng mức đầu tư.

c. Là căn cứ để quyết định đầu tư xây dựng.

d. Là cơ sở để tiến hành lập Dự toán xây dựng công trình.

Câu 12 Tìm câu trả lời sai:

Dự án đầu tư có vai trò:

a. Là cơ sở để quyết định đầu tư xây dựng.

b. Là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư.

c. Là cơ sở đề điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

d. Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư

Câu 13 Tìm câu trả lời sai:

Dự án đầu tư có vai trò:

a. Là văn kiện cơ bản để người có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng.

b. Là một bộ phận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây

dựng

c. Là căn cứ để theo dõi đánh giá và điều chỉnh những tồn đọng, vướng mắc

trong quá trình thực hiện và khai thác dự án

d. Có tác dụng tích cực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ

giữa các bên liên quan

Câu 14 Tìm câu trả lời sai

Suất thu lời nội tại IRR là:

a. Khả năng cho lãi của dự án

b. Lãi suất vay vốn đầu tư

c. Nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì NPV=0

d. Là lãi suất cao nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không bị lỗ

Câu 15 Tìm câu trả lời sai

Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích:

a. Đảm bảo cho lợi ích của chủ đầu tư không trái với lợi ích của Nhà nước

và xã hội

b. Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền chấp nhận dự án

c. Tìm đối tác liên doanh

d. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương

Câu 16 Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để:

a. Giảm rủi ro

b. Giảm ứ đọng vốn

c. Tăng tốc độ luân chuyển vốn

d. Tất cả các ý trên

Câu 17 Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:

a. Dự án có độ rủi ro cao.

b. Dự án có các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi nhiều khi các yếu tố liên quan đến

chúng thay đổi.

c. Dự án có các yếu tố đầu vào dễ thay đổi.

d. Dự án có các yếu tố đầu vào ít thay đổi.

Câu 18 Vai trò của đầu tư:

a. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

b. Tăng cường khả năng công nghệ của đất nước

c. Tác động chuyển dịch cơ cáu kinh tế

d. Tất cả các ý trên

Câu 19 Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết một hoạt động đầu tư nhằm:

a. Đạt được mục tiêu của chủ đầu tư

b. Đạt mục tiêu lợi nhuận

c. Tránh lãng phí

d. Tránh đầu tư dàn trải

Câu 20 Dự án đầu tư do:

a. Chủ đầu tư hoặc tư vấn do Chủ đầu tư thuê lập

b. Nhà thầu thi công xây dựng lập

c. Cơ quan cho vay vốn lập

d. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư lập

Câu 21 Chủ nhiệm lập dự án phải là người:

a. Có trình độ quản lý tốt

b. Có trình độ tổng hợp về kinh tế - kỹ thuật

c. Có kinh nghiệm lập dự án, có uy tín và đạo đức nghề nghiệp

d. Tất cả các ý trên

Câu 22 Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi phải xét đến giá trị thời gian của tiền là vì:

a. Do tiền có giá trị thời gian

b. Thời gian xây dựng và khai thác dài

c. Các khoản thu, chi của dự án phát sinh tại các thời điểm khác nhau

d. Tất cả các ý trên

Câu 23 Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì:

a. NPV>0

b. NPV=0

c. NPV<0

d. Không liên quan đến NPV

Câu 24 Suất thu lời nội tại IRR là:

a. Khả năng cho lãi của dự án

b. Suất chiết khấu của dự án

c. Chi phí sử dụng vốn của dự án

d. Không câu nào đúng

Câu 25 Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của:

a. Chủ đầu tư

b. Nhà thầu

c. Nhà nước

d. Tổ chức cho vay vốn

Câu 26 Phân tích kinh tế - xã hội được tiến hành đứng trên góc độ lợi ích của:

a. Chủ đầu tư

b. Toàn bộ nền kinh tế

c. Tổ chức cho vay vốn

d. Tổ chức tài trợ

Câu 27 Tất cả các dự án đều phải:

a. Thẩm định cả về phương diện hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội

b. Đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư thì chỉ cần quan tâm đến hiệu quả tài chính

c. Đối với các dự án do Nhà nước đầu tư thì chỉ cần quan tâm đến hiệu quả kinh tế - xã hội

d. Không câu nào đúng

Câu 28 Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào:

a. Mức độ chi tiết, chính xác của thiết kế

b. Mức độ chính xác của giá cả các yếu tố đầu vào

c. Năng lực của các kỹ sư

d. Tất cả các ý trên

Câu 29 Mục đích của việc kiểm soát chi phí là:

a. Đảm bảo cho chi phí hiện tại không được vượt quá tầm kiểm soát.

b. Đảm bảo cho các chi phí trong tương lai không được vượt quá tầm kiểm soát.

c. Cả ý a và b

d. Đảm bảo chi phí thực hiện đúng như với ngân sách đã lập ra ban đầu.

Câu 30 Định mức dự toán xây dựng công trình gồm:

a. Thành phần công việc và định mức các thành phần hao phí

b. Thành phần công việc và phương pháp tính toán

c. Định mức các thành phần hao phí và phương pháp tính toán

d. Định mức các thành phần hao phí, phương pháp tính toán và thành phần

công việc

Câu 31 Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cần phải quản lý tốt các khâu nào?

a. Quản lý chất lượng xây dựng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng

b. Quản lý chi phí từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định,

phê duyệt thiết kế, dự toán

c. Quản lý tiến độ thi công xây dựng

d. Quản lý tất cả các khâu nêu tại Điểm a, b, c

Câu 32 Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như thế nào?

a. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

c. Đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng;

d. Bao gồm cả a, b và c

Câu 33 Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở sau đây?

a. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia;

b. Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu;

c. Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải

thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu (nếu có)

d. Tất cả các cơ sở nêu tại Điểm a, b, c

Câu 34 Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì?

a. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn;

b. Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;

c. Tiến độ thực hiện gói thầu

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b, c

Câu 35 Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì?

a. Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt,

phù hợp với địa điểm xây dựng, điều kiện cụ thể của công trường

b. Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp theo đúng thiết kế của tổng mặt bằng đã được phê duyệt.

c. Phải có các biển báo về an toàn lao động cho người, máy thi công và các

chỉ dẫn khác theo quy định

d. Tất cả các yêu cầu nêu tại Điểm a, b, c

Câu 36 Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?

a. Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện

b. Tên của các nhà thầu thi công

c. Quyết định đầu tư xây dựng

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c

Câu 37 Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?

a. Quyết định đầu tư xây dựng

b. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu

c. Lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm bảo thực hiện tiến độ

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c

Câu 38 Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

a. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu;

b. Tiến trình thực hiện các công việc phù hợp với giải pháp thực hiện đã lựa

chọn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và điều kiện kinh phí được cấp theo tiến độ của dự án;

c. Tên của các nhà thầu

d. Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c

Câu 39 Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

a. Tổng thời gian thực hiện và các mốc thời gian phải hoàn thành đối với từng công việc;

b. Quyết định đầu tư xây dựng;

c. Tổng mức đầu tư xây dựng;

d. Phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu

Câu 40 Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình?

a. Chỉ những công tác quan trọng.

b. Mọi công tác thi công xây dựng.

c. Những công việc sau này bị che khuất do vật liệu khác lấp phủ.

d. Những công tác ảnh hưởng đến việc thi công tiếp theo.

Câu 41 Việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện vào thời điểm nào?

a. Giám sát vào giờ hành chính.

b. Chỉ cần giám sát các công tác chủ yếu, quan trọng.

c. Khi nào trên công trường diễn ra các hoạt động xây dựng.

d. Khi sắp nghiệm thu công tác xây dựng thì cần giám sát.

Câu 42 Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình?

a. Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ

thuật và hợp đồng xây dựng

b. Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiết kế

c. Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầu tư

d. Giám sát theo hướng dẫn của chuyên gia.

Câu 43 Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động khi nào?

a. Trước khi khởi công xây dựng công trình

b. Theo tiến độ thực hiện hợp đồng

c. Trước khi thi công công việc quan trọng của công trình

d. Không bắt buộc phải lập và trình chủ đầu tư

Câu 44 Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động, người quản lý dự án phải làm gì?

a. Dừng thi công xây dựng

b. Yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn

c. Chỉ được tiếp tục thi công sau khi người quản lý dự án kiểm tra, chấp thuận đảm bảo an toàn

d. Phải thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, b, c

Câu 45 Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

b. Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng

c. Kiểm tra, xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu

vi phạm các quy định về an toàn trên công trường

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c

Câu 46 Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư?

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

b. Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng

c. Kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công xây dựng.

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c

Câu 47 Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?

a. Né tránh rủi ro

b. Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng.

c. Chuyển dịch rủi ro.

d. Chấp nhận rủi ro

Câu 48 Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:

a. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

d. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự phòng.

Câu 49 Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

a. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

b. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân.

c. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho

quản lý khác của doanh nghiệp;

d. Tất cả các mục trên.

Câu 50 Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác định trên cơ sở nào sau đây?

a. Định mức xây dựng

b. Giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng.

c. Định mức chi phí tư vấn xây dựng

d. Giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công

Câu 51 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố là:

a. Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng

nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

b. Là tổng mức đầu tư dự án.

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

d. Phương án a và b.

Câu 52 Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán?

a. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

b. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư

c. Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán vốn đầu tư

d. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán

Câu 53 Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được phê duyệt?

a. Là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng

b. Được điều chỉnh khi có thay đổi về đơn giá xây dựng được công bố.

c. Được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.

d. Được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều kiện và tiến độ

thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng

Câu 54 Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng?

a. Yếu tố con người lãnh đạo và quản lý

b. Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, báo cáo quá trình thực hiện

c. Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham gia quản lý và thực hiện dự án

d. Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c

Câu 55 Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?

a. Lực lượng lao động của nhà thầu

b. Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xây dựng

c. Nhân lực của Ban quản lý dự án

d. Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp cho từng giai đoạn

Câu 56 Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?

a. Có, nếu kiểm tra thấy kế hoạch đã được lập không đảm bảo an toàn

b. Có, do nhà thầu quyết định nếu thấy cần thiết

c. Có, do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết

d. Không được điều chỉnh

Câu 57 Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác?

a. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên

b. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn

c. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn

d. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 58 Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?

a. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án

có một số thay đổi (tăng, giảm).

b. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm).

c. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm).

d. Tất cả các phương án trên

Câu 59 Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào sau đây là đúng?

a. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn

trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực

b. Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định

để quản lý dự án

c. Thực hiện theo cách a hoặc b là đúng

d. Phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án khu vực

Câu 60 Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:

a. Bổ sung vốn lưu động cho dự án

b. Bổ sung vốn cố định cho dự án

c. Mua cổ phiếu của dự án

d. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án

Câu 61 Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng?

a. Các văn bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây

dựng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử

b. Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải là bản gốc hoặc chính

c. Các quyết định phải là bản chính, các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng là bản sao điện tử

d. Các nội dung trên đều đúng

Câu 62 Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

a. Sơ đồ ngang

b. Sơ đồ đứng

c. Sơ đồ xiên

d. Sơ đồ mạng

Câu 63 Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?

a. 300 triệu đồng/ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm l, dài 18m.

b. 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng nhà trẻ 75 < số

cháu ≤ 125.

c. Cả hai phương án a và b.

d. Không có chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

Câu 64 Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết hiệu lực thì giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào?

a. Không có ý kiến gì, vì thiết bị đã được kiểm tra trước khi chấp thuận cho phòng thí nghiệm hoạt động của dự án.

b. Tiếp tục cho làm thí nghiệm, yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn bổ sung.

c. Đình chỉ thí nghiệm, yêu cầu phòng thí nghiệm mời đơn vị có chức năng

đến kiểm tra, hiệu chỉnh lại.

d. Không có xử lý gì vì các phép thử trước đây cũng đã tiến hành trên chính thiết bị ấy.

Câu 65 Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?

a. Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định mức - Kiểm tra tổng thể;

b. Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định mức - Kiểm tra tổng thể;

c. Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định mức;

d. Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định mức.

Câu 66 Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm gì?

a. Đánh giá chất lượng lắp đặt;

b. Đánh giá tình trạng thiết bị khi chạy không tải;

c. Phát hiện và loại trừ sai sót;

d. Cả ba phương án a, b và c.

Câu 67 Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?

a. Đã chạy thử liên tục theo quy định;

b. Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ;

c. Không xảy ra sự cố kỹ thuật đáng kể;

d. Cả ba yếu tố nêu tại a, b và c.

Câu 68 Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

a. Người phê duyệt; Tên công trình hoặc bộ phận công trình

b. Tên dự án; Loại và cấp công trình

c. Địa điểm xây dựng; Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;

d. Bao gồm tất cả các nội dung ở trên

Câu 69 Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trong trường hợp nào sau đây?

a. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn

b. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, không cần xét đến điều kiện năng lực khi thực hiện công tác tư vấn

c. Khi có chủ đầu tư thuê và không cần phải xét đến điều kiện năng lực của tổ chức cũng như cá nhân thực hiện

d. Đáp ứng một trong các trường hợp ở trên

Câu 70 Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào?

a. Kiểm tra kết quả thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được chủ đầu tư phê

duyệt

b. Kiểm tra thường xuyên qua báo cáo, thống kê.

c. Kiểm tra đột xuất trên sơ đồ tiến độ tại thời điểm kiểm tra (tính theo tỷ lệ thực hiện)

d. Tất cả các cách nêu tại điểm a, b, c

Câu 71 Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

b. Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng

c. Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm a, b, c

Câu 72 Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình?

a. Trong toàn bộ quá trình xây dựng

b. Khi có quy định trong thiết kế được duyệt

c. Khi Tư vấn giám sát yêu cầu

d. Khi công trình có sự cố

Câu 73 Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?

a. Thang máy PCCC;

b. Thang máy tải hàng và băng ca;

c. Thang máy tải khách;

d. Các thang máy tại cả 3 phương án a, b và c.

Câu 74 Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây?

a. Nghiệm thu tĩnh;

b. Nghiệm thu chạy thử không tải;

c. Nghiệm thu chạy thử có tải;

d. Thực hiện cả ba nội dung trên.

Câu 75 Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội dung gì?

a. Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện

b. Chi phí tiền vốn

c. Sử dụng lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm bảo thực hiện tiến độ

d. Tất cả các nội dung nêu tại điểm a, b và c

Câu 76 Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định nào?

a. Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

b. Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

c. Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn

d. Các văn bản quy định tại điểm a, b, c

Câu 77 Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện những công tác gì?

a. Phải thi công xong các việc làm dưới lớp hoàn thiện như điện, nước

b. Phải lập biên bản nghiệm thu đảm bảo điều kiện để thi công hoàn thiện

c. Phải chỉnh độ cao các lớp nằm dưới lớp hoàn thiện

d. Phải lập biên bản cho các việc đã làm xong

Câu 78 Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để làm gì?

a. Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu

b. Xác định giá gói thầu, giá dự thầu

c. Xác định giá hợp đồng, trường hợp chỉ định thầu, xác định giá thanh toán

trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp đồng trọn gói

d. Tất cả các phương án a, b và c

Câu 79 Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?

a. Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.

b. Chi phí cho khối lượng hoàn thành của các cấu kiện đúc sẵn.

c. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 80 Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?

a. Các chi phí phát sinh do điều chỉnh thiết kế xây dựng.

b. Các chi phí của các khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà thầu.

c. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 81 Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp nào trước khi thi công xây dựng?

a. Dựa trên loại, cấp bê tông được quy định trong thiết kế

b. Dựa trên cơ sở thiết kế công thức trộn.

c. Dựa trên thí nghiệm trong phòng với vật liệu dự kiến sẽ sử dụng.

d. Thực hiện tất cả các bước nêu tại phương án a, b và c

Câu 82 Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?

a. Giám sát trước lắp đặt;

b. Giám sát quá trình lắp đặt;

c. Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu;

d. Cả ba nội dung nêu tại a, b và c.

Câu 83 Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?

a. Kiểm tra tổng thể thiết bị trước khi chạy thử;

b. Kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn áp dụng, trình tự chạy thử;

c. Kiểm tra lệnh chạy thử

d. Tất cả các nội dung nêu tại a, b và c.

Đáp án

Câu 1

c

Câu 22

d

Câu 43

a

Câu 64

c

Câu 2

c

Câu 23

b

Câu 44

d

Câu 65

c

Câu 3

d

Câu 24

a

Câu 45

d

Câu 66

d

Câu 4

c

Câu 25

a

Câu 46

a

Câu 67

d

Câu 5

b

Câu 26

b

Câu 47

b

Câu 68

d

Câu 6

b

Câu 27

a

Câu 48

b

Câu 69

a

Câu 7

b

Câu 28

d

Câu 49

d

Câu 70

d

Câu 8

c

Câu 29

c

Câu 50

c

Câu 71

d

Câu 9

a

Câu 30

a

Câu 51

a

Câu 72

a

Câu 10

c

Câu 31

d

Câu 52

a

Câu 73

d

Câu 11

c

Câu 32

d

Câu 53

b

Câu 74

d

Câu 12

c

Câu 33

d

Câu 54

d

Câu 75

d

Câu 13

b

Câu 34

d

Câu 55

c

Câu 76

d

Câu 14

b

Câu 35

d

Câu 56

a

Câu 77

b

Câu 15

c

Câu 36

a

Câu 57

b

Câu 78

d

Câu 16

d

Câu 37

c

Câu 58

d

Câu 79

a

Câu 17

b

Câu 38

b

Câu 59

c

Câu 80

b

Câu 18

d

Câu 39

a

Câu 60

a

Câu 81

d

Câu 19

a

Câu 40

b

Câu 61

a

Câu 82

d

Câu 20

a

Câu 41

c

Câu 62

b

Câu 83

d

Câu 21

d

Câu 42

a

Câu 63

a

 

Câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự ánĐăng nhận xét

Tin liên quan