Liên hệ

Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình theo Nghị định mới (2022)

Chứng chỉ hành nghề Khảo sát địa hình Hạng 2 (II), Hạng 3 (III) là chứng chỉ hành nghề cấp cho các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng. Chứng chỉ hành nghề Hạng 1 (I) do Bộ xây dựng cấp, Chứng chỉ Hạng II, Hạng III do Sở xây dựng cấp. Nhằm đảm bảo chất lượng của công tác khảo sát địa hình để lập dự án quy hoạch xây dựng, các hạng mục Khảo sát xây dựng thực hiện:
  • Khảo sát lưới đường chuyền cấp 2 (Địa hình cấp 2)
  • Đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng IV (Địa hình III)
  • Đo vẽ bình đồ 1/500 (Địa hình cấp 3)
  • Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch (cấp địa hình III)
Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14
Kỹ sư Khảo sát địa hình trước khi xây dựng công trình
Kỹ sư Khảo sát địa hình trước khi xây dựng công trình

NHIỆM VỤ CỦA KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH LÀ GÌ

1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.
2. Nhiệm vụ khảo sát địa chất địa hình do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong các trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

ĐIỀU KIỆN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT

Các cá nhân cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

Nắm rõ Luật xây dựng, các Thông tư, Nghị định của Bộ xây dựng ban hành.

#CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500-1/5000 của Tổng cục đo đạc và bản đồ Nhà nước số 96TCN 43-90 ban hành kèm theo quyết định số 248/ KT ngày 9/8/1990.
- Ký hiệu quy ước đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500- 1:5000 do Tổng cục Địa chính ban hành kèm theo quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994.
- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính, ký hiệu bản dồ tỷ lệ 1:500- 1:25000 (96TCN31-91) của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước;
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 309:2004);
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khảo sát địa hình đang hiện hành.

#DỰ TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT ĐỊA HÌNH

Căn cứ để lập dự toán dựa trên các thông tư và Nghị định
- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của chỉnh phủ về  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc ban hành định mức xây dựng
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

DỊCH VỤ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT


Đăng nhận xét

Tin liên quan